Utdrag styrelsemöte 16 september

Lån och ränteläge

Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt.

Infokampanj ”Rena avlopp”

Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare med mål att levereras under september.

Trasig toalett källare

Offertförfrågan skickad till reparatör. Avvaktar fortfarande svar. Ny kontakt tas.

Trasiga avloppsrör

Ingen faktura har ännu inkommit så vi får avvakta dess ankomst för avslut.

Budget 2020

– Höjning av hyror och avgifter | Förslag: höjning 2%
– Reparation och underhåll | Förslag: inga renoveringar.
– Övriga förbättringskostnader | Finns utrymme för något annat?
– Nya lån och ändrade villkor kring räntor | Förslag: inga ändringar
– Arvoden | Förslag: oförändrade
Skickas till förvaltare senast 30 september.

Luftventiler källare

Förslaget att undersöka statusen på luftventiler i källarplanet godtogs för att avgöra omfattningen av ett eventuellt byte av samtliga 20-talet ventiler.

Information tvättstuga

Affischförslag visades och godkändes för uppsättning. Med förhoppning om en förbättrad stämning i tvättstugan. Avslutat ärende.

Övriga punkter

Medlemsansökan.
– Kontakta sökande för det sedvanliga mötet med nya medlemmar.
– Kredditkoll via förvaltare.